Gmina Dygowo

Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Rezerwat przyrody "Stramniczka" - torfowiskowy, o powierzchni 94,49 ha, utworzony 27 września 2007, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim, w gminie Dygowo, 2 km na wschód-południowy wschód od przystanku Stramnica po północnej stronie linii kolejowej Białogard-Kołobrzeg, 2 km na północny zachód od Dygowa oraz 8 km na południowy wschód od Kołobrzegu. Celem ochrony jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego (Erica tetralix).

ROZPORZĄDZENIE NR 53 /2007
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 27 września 2007 r.
W sprawie rezerwatu przyrody "Stramniczka"

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:

§1

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Stramniczka", zwany dalej rezerwatem, obszar lasu i bagien o łącznej powierzchni 94,49 ha, położony w gminie Dygowo, w powiecie Kołobrzeg, w województwie zachodniopomorskim, stanowiący grunty Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Gościno.

§2

 • W skład rezerwatu wchodzą działki ewidencyjne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
 • Granice rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do rozporządzenia

§3

Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowiska wysokiego typu bałtyckiego i mszarników wrzośca bagiennego.

§4

Określa się dla rezerwatu:

 • rodzaj rezerwatu przyrody:
  • torfowiskowy
 • ze względu na dominujący przedmiot ochrony:
  • typ: florystyczny
  • podtyp: roślin zielnych i krzewinek
 • ze względu na główny typ ekosystemu:
  • typ: torfowiskowy
  • podtyp: torfowisk wysokich

§5

Nadzór nad rezerwatem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody.

§6

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie:

Projektowany rezerwat obejmuje zachowane w stanie mało zmienionym ekosystemy wyróżniające się w skali kraju wartościami przyrodniczymi i naukowymi. W jego skład wchodzą pozostałości torfowiska wysokiego typu bałtyckiego, a także dobrze regenerujące się potorfia po dawnej eksploatacji torfu. Na znacznych powierzchniach występują skupienia gatunków chronionych, w tym wrzośca bagiennego (Erica tetralix). Potrzeba utworzenia rezerwatu została rozpoznana i uzasadniona w szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej obiektu. Utworzenie rezerwatu przyczyni się do lepszej ochrony w województwie zachodniopomorskim reprezentacji siedlisk przyrodniczych ujętych w Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Rezerwat obejmuje grunty skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie Nadleśnictwa Gościno, które pozytywnie opiniuje projekt utworzenia rezerwatu.

Utworzenie rezerwatu nie spowoduje istotnych skutków dla gospodarki leśnej prowadzonej w Nadleśnictwie Gościno. Rozporządzenie spowoduje skutki finansowe w postaci kosztów sporządzania planu ochrony rezerwatu przyrody oraz kosztów wykonania niezbędnych zabiegów ochronnych, które są zaplanowane w ramach realizacji projektu LIFE04NAT/PL/000208 "Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu" dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego Unii Europejskiej LIFE-Nature.

Projekt rozporządzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno, gminę Dygowo oraz Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody.