Gmina Dygowo

Odwiedza nas 204 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Mokradło położone jest w miejscowości Pyszka, na terenie gminy Dygowo, w dolinie rzeki Pysznicy-prawobrzeżnego dopływu rzeki Parsęty, 15 km od Kołobrzegu i Morza Bałtyckiego. Mokradło Pyszka powstało dzięki podpiętrzeniu dna rzeki Pysznicy i przekierowaniu jej wód na obszar starej doliny.


Podpiętrzenie dna rzeki zostało wykonane metodą naturalnego bystrotoku poprzez ułożenie kamieni na dnie odcinka ok. 125 m. Powierzchnia mokradła Pyszka wraz z terenami będącymi w strefie potencjalnych oddziaływań zalewu na tereny przyległe wynosi ok. 67 ha.


Nadrzeczne tereny podmokłe są obszarami cennymi w skali europejskiej. Pasy terenów podmokłych wzdłuż rzek oprócz tego, że stanowią ostoje dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, pełnią także rolę naturalnych korytarzy ekologicznych, tak ważnych dla migracji ptaków. Przyrzeczne tereny podmokłe pełnią także kilka innych niezmiernie ważnych ról: są naturalnymi „oczyszczalniami” wód z nadmiaru biogenów, stanowią naturalne zbiorniki retencyjne, których właściwe funkcjonowanie przyczynia się zwiększaniu zasobów wodnych w danej zlewni, mogą być także sposobem na zmniejszenie zagrożenia powodzią.


Pierwsza z tych ról sprawiła, iż obecnie w wielu krajach UE nadrzeczne tereny podmokłe są wykorzystywane do osiągnięcia celów wymogów Dyrektywy Azotanowej, jak i przy wdrażaniu wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej UE. Nowo powstałe mokradło Pyszka będzie spełniało wieloraką rolę. Oczekuje się, iż w efekcie jego funkcjonowania zostaną osiągnięte następujące cele:

  • zwiększenie zasobów wodnych w zlewni Parsęty poprzez retencję wody w mokradle Pyszka,
  • zatrzymanie biogenów w ramach mokradła, a w konsekwencji zmniejszenie odpływu biogenów do wód Parsęty,
  • zwiększenie różnorodności biologicznej w dolinie rzeki poprzez stworzenie podmokłego siedliska,
  • zwiększenie walorów krajobrazowych doliny Pyszki.


Zmiana warunków przyrodniczych w wyniku podtopienia nie spowoduje drastycznego uszczuplenia w świecie roślinnym spotykanym w tej części doliny Pyszki. W świecie zwierząt nastąpią zmiany o charakterze zróżnicowanym. Ryby - w początkowej fazie należy założyć dominację szczupaka i lina, a następnie zespół ryb w Parsęcie będzie się przekształcał w kierunku typowo eutroficznego z dominacją płoci i karpia, co jednocześnie ustanowi doskonałą bazę pokarmową dla gatunków ptaków rybożernych. Warunki życia płazów w wyniku utworzenia lustra wody ulegną zdecydowanemu poprawieniu. Pojawienie się niewielkich zbiorników w zagłębieniach z podsiąkającą wodą w wyniku utworzenia zalewu stworzy dogodne warunki do rozwoju kolejnych gatunków płazów, jak ropuchy szarej i traszki zwyczajnej czy grzebieniastej - oba gatunki są notowane w dorzeczu Parsęty.

Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka
Mokradła Pyszka

Ptaki zyskają najwięcej nowych siedlisk. Obecnie obszar jest penetrowany przez powszechnie występujące w dolinie Parsęty i Pysznicy ptaki drapieżne jak myszołów i błotniak stawowy, a jesienią, w czasie przelotów można spotkać tu sokoła wędrownego. Niewykluczone, że obszar odwiedzany jest przez sowy zamieszkałe w pobliskich budynkach gospodarskich miejscowości Pyszka i Jazy. Zalew spowoduje pojawienie się przynajmniej 20-30 nowych gatunków gniazdujących, w tym najcenniejszych z grupy wodno-błotnych i w czasie przelotów będzie stanowił ostoję dla gęsi wędrujących wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Dla ochrony ssaków znaczenie będzie mieć utworzenie siedlisk typowych dla ssaków owadożernych, jak rzęsorka rzeczka i ryjówki - rzęsorka mniejszego, wpisanej do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt.

Kolejną korzyścią wynikającą z utworzenia nowego typu środowiska w ramach odtworzenia mokradła będzie stworzenie dogodnych warunków dla żerowania nietoperzy. Mokradło Pyszka to z pewnością miejsce do wypoczynku, bezpośredniego i bliskiego kontaktu z przyrodą. Na terenie mokradła znajduje się ścieżka rowerowa, parking samochodowy, wieża obserwacyjna. Zarówno ścieżka rowerowa jak i wieża obserwacyjna są doskonałymi obiektami do obserwacji świata flory i fauny.