Gmina Dygowo

Odwiedza nas 214 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Dokument ten określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa, a w szczególności określa: cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne i społeczne. Integralną częścią programu ochrony środowiska jest plan gospodarki odpadami.

 

Program ochrony środowiska określa:

 • aktualny stan gospodarki odpadami, ich charakterystykę jakościową i ilościową
 • istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, koszty gospodarowania odpadami
 • prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami
 • cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami
 • instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów
 • system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów

 

Głównym celem Programu jest określenie polityki zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa w skali gminy. Program w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki ekologicznej. Dokument ten przedstawia aktualną sytuację ekologiczną gminy, uwzględniając uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy. Program określa również cele ekologiczne oraz harmonogram zadań ekologicznych.

 

Główne funkcje programu to:

<ul">

 • realizacja polityki ekologicznej państwa na obszarze gminy
 • strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju
 • przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska
 • przedstawienie problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania w określonym czasie
 • pomoc przy konstruowaniu budżetu gminy
 • organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego poprawy

DOKUMENTACJA