Gmina Dygowo

Rada Gminy

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r., art.18 ust.2

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 • uchwalanie statutu gminy
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • uchwalanie programów gospodarczych
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy
  • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy
  • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich
  • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta
  • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy

Skład Rady Gminy

 • Przewodniczący Rady Gminy - Artur Wasiewski
 • Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Pokusa
 • Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Piotr Krysztofiak
  • Lista Radnych
   • Dyjak Marcin
   • Głogowski Przemysław
   • Grzebieniak Zbigniew
   • Grzela Jarosław
   • Janiak Józef
   • Jaruzel Robert
   • Kaczor Krzysztof
   • Kozak Zbigniew
   • Krawczyk Tomasz
   • Kuster Adam
   • Siuciak Leonard
   • Sobusiak Janusz

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version