Gmina Dygowo

Dzieje Wsi Pomorskiej - 2006

Dzieje Wsi Polskiej

W dniach 5-7 maja 2006 roku, tym razem w pałacu znajdującym się we wsi Kłopotowo, leżącej na terenie gminy Dygowo (powiat kołobrzeski) odbyła się już piąta z rzędu konferencja naukowa grupująca badaczy zajmujących się różnorodnymi aspektami dziejów wsi po-morskiej.

Spotkanie to, jak i wcześniejsze, miało charakter interdyscyplinarny i obok archiwistów, archeologów, historyków, historyków sztuki, etnografów w obradach uczestniczyli tak-że literaturoznawcy, a zwłaszcza językoznawcy. W ciągu trzech dni obrad wygłoszono 19 referatów i prowadzono ożywioną, czasem wręcz burzliwą dyskusję na podjęte w wystąpieniach tematy.

Sesja mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu gminy Dygowo oraz Uniwersytetu Szczecińskiego przy wydatnej pomocy Euroregionu Pomerania. Prawie równolegle z konferencją w kłopotowskim pałacu miał miejsce plener malarski, w którym uczestniczyli artyści z Niemiec i Polski. Wspólny wernisaż połączył z sobą artystów i naukowców przebywających w Kłopotowie i pozwolił im zadumać się nad pięknem ziemi pomorskiej.

Konferencja "Dzieje wsi pomorskiej" została uroczyście otwarta przez Pana Marka Zawadzkiego, wójta Gminy Dygowo. Po nim głos zabierali Pan Antoni Bernatowicz, przewodniczący Rady Gminy w Dygowie, oraz Pani Dorota Gruchała, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie. Następnie wystąpili opiekunowie naukowi konferencji: prof. Radosław Gaziński i dr Andrzej Chludziński. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślali, że mamy już do czynienia z małym jubileuszem, który obchodzi konferencja (piąta z rzędu). Przez ten czas spotkania najpierw we Włościborzu, a teraz w Kłopotowie stały się z jednej strony ważnym elementem budowy lokalnej tradycji, przyczyniając się do wzmocnienia związków mieszkańców ze swoją małą ojczyzną, a z drugiej pozostały płaszczyzną wymiany myśli między badaczami z różnych ośrodków naukowych w Polsce i Niemczech.

PEŁNA DOKUMENTACJA

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version