Gmina Dygowo

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Gmina Dygowo
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6
loading...

Zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897) z dniem 1 stycznia 2012r. gmina ma obowiązek objąć wszystkich mieszkańców gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zacząć funkcjonować w gminie nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy . W praktyce oznacza to, że właściciele nieruchomości zamieszkałych nie będą podpisywali indywidualnych umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zawierane będą przez Wójta Gminy Dygowo z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na świadczenie tych usług. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany ponosić na rzecz gminy opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Ponadto zgodnie z ustawą obowiązkiem Wójta Gminy Dygowo jest:

  • wyliczenie stawki opłaty, którą będą ponosić właściciele nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przedstawienie stosownego projektu uchwały Radzie Gminy Dygowo ;
  • zorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ;
  • sporządzanie i przedkładanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, w terminie do 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.


Dodatkowo Wójt Gminy Dygowo zobowiązany jest do przygotowania projektów obligatoryjnych uchwał oraz ewentualnie dodatkowych uchwał dotyczących wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które Rada Gminy Dygowo zobowiązana jest podjąć do 31 grudnia 2012r.


Będą to uchwały:

  • o ustaleniu wzoru deklaracji składanej przez właścicieli nieruchomości
  • o dokonaniu wyboru metody naliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaleniu wysokości stawek opłaty od właścicieli nieruchomości
  • określająca niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny
  • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • o ustaleniu sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
  • w sprawie dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, do zaktualizowanego WPGO
  • w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych


Do 30 czerwca 2013 r.
mieszkańców obowiązują dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych i nie wnoszą opłaty do Gminy Dygowo. Zgodnie z zapisami ustawy zostanie przeprowadzona kampania informacyjna na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, które będą określone w podejmowanych przez Radę Gminy Dygowo uchwałach.