Gmina Dygowo

Artykuły

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"

Powoływanie Lokalnej Grupy Działania przebiegało wieloetapowo. Celem powstania LGD było przygotowanie mieszkańców terenów wiejskich do skorzystania ze środków unijnych na wsparcie rozwoju wsi. Z inicjatywą utworzenia partnerstwa wystąpiła gmina Gościno i zaprosiła do współpracy sąsiednie gminy: Dygowo, Rymań i Siemyśl, które spełniały określone przez Ministerstwo Rolnictwa warunki uczestnictwa w I i II schemacie PPL LEADER+.

Następnie, 23 września 2005 roku, zorganizowano w Zespole Szkół w Gościnie Konferencję Inauguracyjną wdrażania projektu pod nazwą "Siła w Grupie", na którą zaproszono 101 osób. Przeprowadzono intensywną akcję promocyjną Programu "LEADER+", w rezultacie której zebrano ponad 60 osób gotowych do podjęcia działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W wyniku intensywnej akcji promocyjnej, informacyjnej i przeprowadzonych warsztatów z udziałem społeczności poszczególnych sołectw wyłoniono liderów lokalnych, którzy wzięli udział w dalszych warsztatach planowania strategicznego. Były to osoby prywatne chcące pracować społecznie na rzecz swoich środowisk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów, rolnicy oraz niewielka grupa przedsiębiorców, którzy wykazali się najmniejszą aktywnością. W wyniku ich pracy opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju Lokalnego. W trakcie tych działań dokonała się samoistna selekcja liderów, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w realizacji programu Leader. W rezultacie tych działań, na Zebraniu Założycielskim w dniu 20.12.2005 roku 28-osobowa grupa powołała w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach Stowarzyszenie Lokalnej Grupa Działania "Siła w Grupie".

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmowało gminy: Gościno, Rymań, Siemyśl, Dygowo, Kołobrzeg, Ustronie Morskie, Karlino i Białogard oraz obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Lokalna Grupa Działania posiada status stowarzyszenia i działa pod nazwą Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie". Jest to stowarzyszenie "specjalne" posiadające osobowość prawną, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W stowarzyszeniu obok osób fizycznych, członkami zwyczajnymi są osoby prawne, nadzór nad nim sprawuje marszałek województwa. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR. Po złożeniu wymaganych dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym w Koszalinie w dniu 30.03.2006 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod numerem 0000254219, REGON: 320202167. Podstawowym dokumentem, w oparciu którego działa Stowarzyszenie jest Statut, który został przyjęty i zatwierdzony 20 grudnia 2005 roku, na Zebraniu Założycielskim. Obecnie obowiązuje Statut zatwierdzony przez WZC w dniu 16 grudnia 2015 roku.

Stowarzyszenie LGD realizowało Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006". W ramach tego programu 19.06.2006 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek do Schematu II na realizację projektu pod nazwą "Aktywność siłą rozwoju wsi" na kwotę 690.456,00 złotych. Umowa na realizację projektu z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została podpisana 09.03.2007 roku. Do realizacji i koordynacji projektu zostało utworzone biuro Stowarzyszenia, które ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Gościnie. Projekt ten był realizowany na terenie czterech gmin: Dygowo, Gościno, Rymań i Siemyśl.

W okresie 2007-2013 Stowarzyszenie LGD "Siła w Grupie" zdobywało kolejne doświadczenie podczas realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zatwierdzony w umowie ramowej z dnia 07.07.2009 roku, budżet całkowity na realizację LSR wynosił 7 182 292,00 zł w wyniku uzyskania środków dodatkowych, zwiększony do kwoty 9034685,84 zł realizowany został zgodnie z przyjętym planem. Beneficjentami środków były gminy członkowskie, organizacje pozarządowe, parafie, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby fizyczne. Budżet Lokalnej Grupy Działania na lata 2007 - 2013 został rozdysponowany zgodnie z zapotrzebowaniem beneficjentów, po aktualizacjach, przedstawia się następująco: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1014987,00, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 853276,00, Odnowa i rozwój wsi 3747075,68, małe projekty 1698028,81. Razem na Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju przeznaczono 7313367,49 PLN. Na wdrażanie projektów współpracy zaplanowano 145587,00. Zrealizowano dwa projekty współpracy. Projekt " I Leaderowskie Igrzyska Zachodniopomorskiego" realizowany był przez 11 partnerów. Projekt współpracy "Nordic Walking Park Pomorza Środkowego" zrealizowano ze Środkowopomorską Grupą Działania". W ramach prac projektowych łącznie zostało oznakowanych w 19 gminach 342 km tras nordic walking za pomocą tablic opisowo-poglądowych z mapami tras i ćwiczeniami, a także znaków kierunkowych. Na terenie naszego obszaru powstały trasy o długości 154 km. Na funkcjonowanie lgd i nabywanie umiejętności i aktywizację przewidziano 1575741,34. W wyniku realizacji LSR zostały osiągnięte cele ogólne i szczegółowe zawarte w strategii, związane z rozwojem naszego obszaru. Stopień wykorzystania budżetu przekroczył 70%.

Realizacja dotychczasowych działań Stowarzyszenia LGD "Siła w Grupie" przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców obszaru, miała wpływ na aktywizację społeczną oraz rozwój gospodarczy. Wszystkie działania były podejmowane dla naszego społeczeństwa przy jego aktywnym udziale, zgodnie ze zgłaszanymi w różnych formach swoje potrzeby i propozycje na każdym etapie przygotowania i realizacji zadań poszczególnych programów.

W okresie 2014-2020 Stowarzyszenie realizuje wcześniej opracowaną z udziałem wszystkich mieszkańców Gmin Członkowskich Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (www.silawgrupie.org.pl). Na realizacje wszystkich zadań ujetych w Strategii mamy zatwierdzone 7 191 500 PLN.

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie"
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno
tel.: +48 94 35 133 71
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.silawgrupie.org.pl


 

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version