Gmina Dygowo

Program Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017 - 2024

GMINA DYGOWO PRZYSTĘPUJE DO OPRACOWANIA
PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY DYGOWO NA LATA 2017-2024

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Dygowo przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Dygowo na lata 2017–2024 zgodnego z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. . Na opracowanie dokumentu Gmina Dygowo pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w wysokości 90% całości kosztów.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Poprawiono: czwartek, 01, czerwiec 2017 11:00

Odsłony: 304


Gmina Dygowo pozyskała od projektanta drogi ekspresowej S6 mapy z zaznaczonymi granicami hałasu. Poziom hałasu przedstawiony w postaci izofon na poniższych mapach został obliczony na podstawie hipotetycznych danych przyjętych przez projektantów.  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do Urzędu Gminy Dygowo, pok. nr 10, tel.  94 35 84 608 ... zobacz mapy


PRACA DLA KIEROWCY

Urząd Gminy w Dygowie pilnie poszukuje osoby, która chciałaby podjąć pracę kierowcy autobusu szkolnego w Szkole Podstawowej w Dygowie. Kontakt od poniedziałku (21 sierpnia) z Sekretarzem Gminy Dorotą Gruchałą, tel. 608 516 283 lub 94 35 485 65.


UWAGA!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w DYGOWIE informuje, iż od 01 SIERPNIA 2017 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DYGOWO 2017-2024 


GMINA DYGOWO leży w północno-zachodniej części Pomorza Środkowego, w dorzeczu rzeki Parsęty, 12 km od Morza Bałtyckiego i Kołobrzegu. Gmina obejmuje powierzchnię 128,4 km2, zamieszkiwaną przez ponad 5500 osób. Gmina skupia 21 wsi, z których utworzono 17 sołectw. Większość instytucji została zlokalizowana w miejscowości Dygowo, która stanowi gminny ośrodek administracyjny, gospodarczy i usługowy z siedzibą Urzędu Gminy. W gminie są trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja. Na terenie gminy znajduje się Bank Spółdzielczy, Zespół Dzielnicowych Policji w Dygowie, Urząd Pocztowy, dwa Ośrodki Zdrowia, dwa Domy Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Apteka, punkt apteczny, 2 parafie rzymskokatolickie z kościołami filialnymi, oraz ponad 260 prywatnych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Dominującą dziedziną gospodarki jest rolnictwo.

Położenie Dygowa w bezpośrednim zapleczu strefy nadmorskiej i jej wielkiego ośrodka wczasowo - sanatoryjnego, jakim jest Kołobrzeg, stwarza możliwość rozwoju turystyki, która ma dla gminy duże znaczenie. Do terenów szczególnie chronionych zaliczyć należy dorzecze Parsęty wraz z kompleksami leśnymi o zróżnicowanym drzewostanie i urozmaiconej rzeźbie terenu. Dorzecze Parsęty stanowi szczególnie uroczy zakątek gminy, bogaty w malownicze krajobrazy i czyste powietrze. Można tutaj spotkać rzadko już występujące gatunki ryb szlachetnych: łosoś, troć, pstrąg tęczowy, lipień. Na terenie gminy znajduje się mnóstwo ciekawych zabytków, zarówno sakralnych jak i świeckich, m.in. zespoły parkowo - pałacowe w Kłopotowie, Skoczowie, Pustarach i Włościborzu.

Położenie gminy w dorzeczu Parsęty oraz bliskość morza Bałtyckiego stwarzają dogodne warunki dla rozwoju turystyki, szczególnie agroturystki oraz turystyki specjalizacyjnej: wędkarstwo, turystyka rowerowa i kajakowa. Teren gminy charakteryzuje się nie zdegradowanym środowiskiem oraz licznymi zasobami kulturowymi. Rozwój funkcji agroturystycznej w gminie Dygowo może stać się alternatywą dla lubiących spokój i ciszę, z dala od zgiełku miast. Agroturystyka to wczasy z rechotem żab, śpiewem ptaków, widokiem krowy, konia w tle i klekotem bociana. Serdeczność, gościnność i czas jaki poświęcają turystom gospodarze sprawia, że taki wypoczynek jest niepowtarzalną formą spędzania czasu wolnego.

Turysta w gminie Dygowo nie może się nudzić. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych, liczne stanowiska archeologiczne, osady, cmentarzyska, kurhany z okresu średniowiecza, do których prowadzi oznakowany i wyposażony w infrastrukturę turystyczną szlak rowerowy "Śladami historii ziemi dygowskiej".  


Tytuł projektu:
"Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty"

Poprawiono: czwartek, 17, sierpień 2017 12:42

Odsłony: 1244

WebDesign Q Tomasz Kolasa & Urząd Gminy Dygowo

Top Desktop version